Konkurs Urbanistyczno-Architektoniczny na opracowanie projektu koncepcyjnego p.t. „Projekt rewitalizacji obszaru Podzamcza w Lublinie".

Stare Miasto od południa opracowywanego terenu posiada mocno wykształcony układ historycznej zabudowy której unikatowość podkreślają formy organicznych w kształcie kwartałów. Pierzeje ulic są kształtowane na łamanych łukach, które tworzą układy nieregularne. Obecnie, Wzgórze Zamkowe znajduje się poza przestrzenią miejską ze względu na usuniecie zabudowy która je wcześniej okalała, nawiązując do pierwotnego układu urbanistyki średniowiecznego miasta. Koncepcja zakłada powiązanie Zamku z wykształconym układem Starówki, poprzez zabudowę kwartałową zlokalizowaną mocno przy dominancie Wzgórza Zamkowego. Nowy układ zabudowy, poprowadzono jako kontynuacje zakrzywionej pierzei kamienic Placu Zamkowego. Na tym założeniu oparto kompozycję przestrzenną nowego rozwiązania.

Istniejąca obecnie bariera integracyjna w postaci szerokiej arterii komunikacji kołowej Al. Tysiąclecia, zostaje przeniesiona poniżej poziomu nowo projektowanych relacji pieszych. Jest to możliwe poprzez obniżenie niwelety drogi i schowanie jej w tunelu. Konsekwencją tego zabiegu, jest uzyskanie skrzyżowania z ul. Unii Lubelskiej na którym nie następuje obecnie potrzeba zatrzymania, jako że drogi krzyżujące się biegną na dwóch niekolidujących ze sobą poziomach. Takie rozwiązanie pozwala szybko wyprowadzić ruch poza rozpatrywane centrum miasta. Obniżenie poziomu drogi Al. Tysiąclecia, powoduje zasymilowanie przestrzeni u podnóża Wzgórza Czwartek, co rozciąga ruch pieszy Starego Miasta na szerszy obszar. Połączenie terenów po obu stronach Unii Lubelskiej następuje poprzez również bezkolizyjną komunikację 2-poziomową - teren ulicy (rondo Ruskiej i Lwowskiej) oraz poziomy kładek biegnących nad ulicą.

  • OPRACOWANIE: KONKURS
  • ROK: 2012
  • LOKALIZACJA: LUBLIN
  • POWIERZCHNIA OPRACOWANIA: 34,8ha
Zdjęcie. Sytuacja istniejąca 2012
Sytuacja istniejąca 2012
Schwarz Plan. Model przestrzenny
Schwarz Plan
Rysunek. ProjektRysunek. Projekt zabudowyRysunek. Analizy